dokumenty strategiczne i prawne

           Dokumenty strategiczne mające kluczowe znaczenie dla określenia kierunków działań państwa i samorządu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Określają one cele i priorytety polityki kulturalnej na poziomie ogólnokrajowym oraz na poziomie Województwa Śląskiego, podkreślając istotną rolę kultury w rozwoju społeczno-gospodarczym i intelektualnym kraju oraz regionu.

 

Akty prawne znajdujące się w poniższym dziale definiują ramy prawno – organizacyjne prowadzenia działalności kulturalnej, zarówno w formie samorządowych instytucji kultury, jak również stowarzyszeń i innych podmiotów z obszaru NGO.

Ponadto formułują one możliwości aktywnego tworzenia i uczestnictwa w życiu kulturalnym, zarówno w ramach organizacji pozarządowej, jak również indywidualnie w charakterze wolontariusza.

0
Facebook