Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest planowanie finansowania projektów kulturalnych.  Dlatego też na bieżąco analizujemy znane nam fundusze i organizacje wspierające działalność sektora kultury. Naszym celem jest przekazywanie aktualnych informacji o ogłaszanych konkursach, naborach. 

Fundacja Orange

Beneficjentami Programu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz organizacje pozarządowe, publiczne placówki oświatowe i instytucje kultury, które realizują projekty na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Fundacja wspiera nowe, ciekawe inicjatywy, które będą czerpać z doświadczeń organizacji partnerskich, wyniesionych m.in. dzięki współpracy z Fundacją Orange. Cele szczegółowe:
1) finansowanie projektów z zakresu edukacji i kultury, realizowanych w partnerstwie z organizacjami, które posiadają już merytoryczne doświadczenie we współpracy z Fundacją Orange w ramach projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Fundacji Orange,
2) realizacja projektów umożliwiających Beneficjentom aktywny w nich udział,
3) realizacja projektów wpisujących się w misję Fundacji Orange, wykorzystujących nowe technologie, jako narzędzia zwiększające atrakcyjność inicjatyw.

O dotacje mogą ubiegać się: 
a) organizacje pozarządowe,
b) publiczne instytucje kultury, w tym biblioteki, domy kultury,
c) szkoły i inne publiczne placówki oświatowe,
którzy zdecydują się realizować projekt w partnerstwie z przynajmniej jedną organizacją partnerską z listy udostępnionej przez Fundację Orange.

Nabór trwa do 14 maja br.

http://www.fundacja.orange.pl/regulamin_programu_dotacje.html 

Z PZU po lekcjach

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców) mających na celu rozbudzenie w uczniach (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) ciekawości świata, pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności uczniów oraz aktywności.

Nabór trwa do 10 lipca br.

http://www.pzu.pl/grupa-pzu/fundacja-pzu/konkursy-dotacyjne 

Wydarzenie artystyczne - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Wnioski w priorytecie kultura / wydarzenie artystyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w wysokości od 30.000 PLN do 80.000 PLN (7.500 euro do 20.000 euro).

Nabór trwa od 1 kwietnia do 18 maja 2014 roku.

http://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/drugi-konkurs-na-wydarzenia-kulturalne-5PTA4x

Ojczysty - dodaj do ulubionych

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 5 czerwca 2014 do 30 listopada 2014 roku.

Nabór trwa do 9 maja br.

http://www.nck.pl/artykuly/101556-nabor-wnioskow-do-programu-dotacyjnego-ojczysty--dodaj-do-ulubionych.html 

Wspólne działania polsko-białoruskie 2014

Celem zadania publicznego „Wspólne działania polsko-białoruskie 2014” jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturowych między społeczeństwem polskim i białoruskim. Priorytetowo traktowane będą działania mające na celu szeroką i horyzontalną współpracę polskich i białoruskich środowisk w dziedzinie:
a. współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych dziedzin kultury: sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, literatury itp.
b. wspierania różnych aspektów wspólnego dziedzictwa i więzi polsko-białoruskich ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw lokalnych i społeczności poza większymi ośrodkami; 
c. dzielenia się polskim doświadczeniem w obszarze aktywizacji różnych grup społecznych i wiekowych.

Nabór trwa do 23 kwietnia br.

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolne_dzialania_polsko_bialoruskie_2014_;jsessionid=CAAC3E74831036585C5EFAFC7250311D.cmsap2p 

Partnerstwo publiczno-społeczne

Głównym celem programu jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej oraz wzmocnienie jej znaczenia jako miejsca integracji. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które we współpracy z bibliotekami publicznymi przygotują i zrealizują kompleksowe projekty kulturalne, których celem jest wzmocnienie społecznej funkcji bibliotek i integracja środowisk lokalnych. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł. Nabór wniosków potrwa od 17 marca do 30 kwietnia 2014.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/promocja-literatury-i-czytelnictwa/partnerstwo-publiczno-spoleczne.php

Heritage Plus

Konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym. Celem wspólnego konkursu jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na materialnym dziedzictwie kulturowym, nie wykluczając jednak powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i dziedzictwa cyfrowego (tzw. podejście zintegrowane). W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z następujących obszarów:
 - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przejawów dziedzictwa niematerialnego.
 - zrównoważone strategie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym.
 - użytkowanie i adaptacja wszelkich form dziedzictwa kulturowego.

Nabór trwa do 28 kwietnia br.

http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/heritage-plus 

Razem 89

W 2014 roku Polska obchodzić będzie wyjątkowe święto - 25. rocznicę demokratycznych przemian w naszym kraju, których symbolicznym początkiem stały się wybory 4 czerwca 1989 roku. W związku z nadchodzącą rocznicą Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do wspólnego świętowania i udziału w konkursie. Jeśli macie pomysł na działanie – inicjatywę lokalną na rzecz swojej miejscowości, publiczną debatę o wolności czy solidarności, lekcję lub projekt edukacyjny w szkole, bibliotece, świetlicy, domu kultury, spotkanie z współtwórcami polskiej wolności, z osobami aktywnymi w Waszej miejscowości w 1989 roku, grę terenową, wydarzenie sportowe, bieg, koncert, wystawę, festyn czy piknik – włączcie się do Koalicji Razem’89 i napiszcie o swojej inicjatywie na stroniewww.razem89.pl. To nie ma być „akademia ku czci”, lecz wspólne działanie, któremu towarzyszy refleksja jak chcemy i możemy dalej zmieniać Polskę, by pełniej i mądrzej wykorzystać wolność.

Dotacje przyznawane są na działania planowane od 1 kwietnia do 30 września 2014. Nabór trwa do 15 czerwca br.

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/215-dołączcie-do-razem’89

Fundacja Kronenberga

Dotacje mogą zostać przyznane na projekty m.in. z zakresu: dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw). O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.

Termin składania wniosków:
- od 8 września do 3 października 2014 r.

W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm 

Fundacja Polska Miedź

Fundacja wspiera wiele obszarów społeczno-gospodarczych. Jednymi z nich są:

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
- działalność na rzecz mniejszości narodowych;

- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

Dotacje przyznawane są na bieżąco.

http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=293 

Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty z zakresu:

- kultury jako dziedzictwa narodowego,

- szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych  i technicznych,

- ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

- sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

- ochrony zdrowia.

Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, kluby sportowe, biblioteki, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków do rozpatrzenia upływa 15 dnia każdego parzystego miesiąca.

http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/1092/10961

„Przemiany w Regionie” - RITA 

Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków Programu mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Nabory odbywają się do 15 marca i 15 października rokrocznie.

http://rita.edudemo.org.pl/pl/granty/konkurs-grantowy.html 

English Teaching


Program inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Tym samym służy wyrównywaniu ich szans edukacyjnych.

Program jest jedynym niekomercyjnym przedsięwzięciem w Polsce, które promuje nauczanie języka angielskiego na dużą skalę, a jednocześnie pobudza i rozwija związane z tym inicjatywy w małych społecznościach lokalnych. Efekty tych inicjatyw wykraczają często poza założone cele, co wyraża się w ogólnej animacji społecznej danych środowisk. Wartością dodatkową jest możliwość zdobycia umiejętności aplikowania o fundusze unijne.

Nabory wniosków odbywają się dwa razy w roku do 31 stycznia i 15 lipca.

http://englishteaching.home.pl/portal/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 

Celem Funduszu jest promocja współpracy regionalnej pomiędzy Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją, poprzez wspieranie rozwoju wspólnych projektów kulturowych, naukowych i edukacyjnych, a także wymiany młodzieżowej i współpracy transgranicznej.

Małe granty (czas trwania do 6 miesięcy)

- dofinansowanie do 6 tys. Euro

- termin składania wniosku: 1 marzec, czerwiec, październik i grudzień.

Standardowe granty (czas trwania do 12 miesięcy )

- dofinansowanie od 6 tys. Euro

- termin składania wniosku: 15 marzec, 15 wrzesień

Uprawnieni beneficjenci to: podmioty publiczne i organizacje pozarządowe.

www.visegradfund.org

Amasada Danii 

Ambasada Królestwa Danii pośredniczy w kontaktach między polskimi i duńskimi ośrodkami kultury w celu promocji kultury i sztuki duńskiej w Polsce. W drodze do osiągnięcia tego celu ambasada współpracuje z Duńskim Instytutem Kultury:

 • Ambasada wspiera projekty wymiany kulturalnej w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie. Podania o dotacje rozpatrujemy na bieżąco. 

Prosimy o przesłanie do ambasady zarysu projektu wraz z dokładnym kosztorysem i proponowanymi źródłami finansowania poszczególnych części projektu. Opisy projektów prosimy przesyłać na adres wawamb@um.dk

Fundacja Evens

Fundacja Evens inicjuje, opracowuje oraz wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej Europy. Fundacja promuje poszanowanie różnorodności i wielokulturowości, oraz projekty, które podtrzymują nienaruszalność fizyczną, psychologiczną i etyczną. Fundacja Evens inicjuje i wspiera trwałe projekty promujące poszanowanie kulturowej i społecznej różnorodności w Europie w zakresie:

 •     Obywatelstwa Europejskiego;
 •     Edukacji dla Pokoju;
 •     Mediów.

Nabory wniosków odbywają się na bieżąco. Biuro w Warszawie - warsaw@evensfoundation.be

Instytut Polski w Sztokholmie

Instytut Polski w Sztokholmie promuje w Szwecji polską kulturę i naukę, upowszechnia wiedzę na temat Polski oraz zabiega o  rozbudowywanie kontaktów pomiędzy szwedzkimi i polskimi artystami, środowiskami opiniotwórczymi oraz instytucjami kulturalnymi. Instytut Polski jest częstym inicjatorem lub partnerem polsko-szwedzkich projektów kulturalnych na terenie całej Szwecji, a także organizuje stanowiące częsty wstęp do projektów wyjazdy studyjne do Polski i ułatwia nawiązywanie kontaktów w Szwecji reprezentantom polskich instytucji i środowisk związanych z kulturą. 

Instytut Polski jest instytucją non-profit podlegającą polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, która w swojej działalności stawia na ideę bliskiej współpracy polskich i szwedzkich partnerów oraz dialogu polsko-szwedzkiego. http://www.polskainstitutet.se/pl/o_nas 

EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY

Balkan Incentive Fund for Culture – fundusz działający na rzecz wzmocnienia stosunków krajów europejskich z Bałkanami. Dotacja może wspierać wspólne artystyczne i kulturalne projekty krajów współpracujących z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Chorwacją, Kosowem, Macedonią, Czarnogórą i Serbią.

Aplikować w ramach tego programu można przez cały rok. Proces nadesłanych wniosków trwa maksymalnie cztery miesiące. 

Więcej informacji: http://www.culturalfoundation.eu/bacf

Ambasada Holandii

Ambasada wspiera i stymuluje działania na rzecz współpracy kulturalnej lub umocnienia kultury Holandii za granicą.Wnioski można składać przez cały rok, co najmniej na sześć tygodni przed datą rozpoczęcia projektu. Priorytetowo traktowane będą projekty w ramach:

 • ochrona i zachowanie dziedzictwa polsko-holenderskiej kultury.
 • kultury i gospodarki, przemysłu kreatywnego i rewitalizacji
 • projektowania, architektury i mody
 • taniec współczesny i teatr
 • współpraca muzeów
 • język holenderski
 • profesjonalizacja sektora kultury

http://poland.nlembassy.org/organization/embassy-staff/press-and-cultural-affairs/financial-support---funding/local-cultural-projects.html

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Ze środków Fundacji powinny być wspierane w szczególności:

 • polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań,
 • działania na rzecz partnerstwa, współpraca samorządów i innych instytucji,
 • krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka i kultury polskiej w Republice Federalnej Niemiec,
 • badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech oraz Europie Środkowej i Wschodniej projekty służące integracji Polski z Unią Europejską,
 • konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna, dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej,
 • działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska,
 • wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, w szczególności działań edukacyjnych, seminariów i konferencji w tej dziedzinie,
 • działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Wnioski o dotację:

 • do 10.000 PLN / 2.500 EUR można składać na bieżąco,  jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;
 • powyżej 10.000 PLN / 2.500 EUR można składać maks. raz na 3 miesiące,

 jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu; http://www.fwpn.org.pl/?module=articles&category=39

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Cel programu jest wspieranie polsko-niemieckiej wymiany uczniów i młodzieży. Typy projektów dla młodzieży:

 • spotkania młodych Polaków i Niemców
 • praktyki
 • imprezy dokształcające
 • podróże do miejsc pamięci
 • publikacje, media itp.

Typy projektów dla profesjonalistów i praktyków:m

 • kursy językowe
 • programy dla dziennikarzy
 • konferencje i seminaria służące informacji i dokształcaniu w dziedzinie współpracy polsko-niemieckiej

Wniosek należy przesłać do PNWM najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. Szczegółowe informacje http://www.pnwm.org/

Fundacja Batorego

 • Wschód – Wschód. Celem programu jest wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy, przyczyniającej się do upowszechnienia wartości społeczeństwa otwartego. Przekazane są dotacje na wielostronne projekty realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Program skierowany jest głównie dla stowarzyszeń i fundacji.

Listy intencyjne i wnioski przyjmowane są na bieżąco. Szczegółowe informacje http://www.batory.org.pl/

Fundacja BZWBK

Program Bank Ambitnej Młodzieży ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Wnioski przyjmowane są na bieżąco w ciągu całego roku kalendarzowego. http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/bank-ambitnej-mlodziezy-o-programie.html

0
Facebook