obserwatorium

Witamy w serwisie internetowym Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach.

Regionalne Obserwatorium Kultury to rozwojowo badawczy dział Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach - Samorządowej Instytucji Kultury Województwa Śląskiego.

 

Misją Regionalnego Obserwatorium Kultury jest rozpoznawanie kultury, kształtowanie myślenia i opinii o kulturze oraz twórcze wspieranie jej rozwoju poprzez pełnienie funkcji aktywnego operatora kultury, pracę z kadrami kultury, twórcami, instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi: 

  • rozpoznajemy, inicjując projekty badawcze, monitorując istotne dla sektora kultury dokumenty strategiczne, mediując i konsultuj indywidualne projekty kulturalne;
  • edukujemy, podnosząc kompetencje kadr w sektorze kultury w standardowych, specjalistycznych oraz niszowych przestrzeniach;
  • sieciujemy, tworząc okazję do spotkań, wymiany myśli, werbalizacji potrzeb wszystkich aktorów sektora kultury. Aktywizujemy animatorów kultury;
  • komunikujemy przeszłość ze współczesnością poprzez nowoczesne i atrakcyjne w formie projekty popularyzacji i promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

 

Obszary kompetencyjne 

Obszar: badania

Regionalne Obserwatorium Kultury prowadzi aktywną działalność badawczą w skali regionalnej i krajowej. Silna pozycja wojewódzkiej placówki badawczej sektora kultury ugruntowana jest dzięki systematycznej realizacji autorskich projektów badawczych. Inicjowanie partnerstw badawczych w ramach kompleksowych i długofalowych projektów. Efektami naszych działań są obiektywne diagnozy sektora kultury i sektora kreatywnego.

Obszar: doradztwo

Projekt Pogotowie Kulturalne jest platformą wsparcia sektora kultury. Jego aktywność podnosi świadomość aktorów sektora kultury w przestrzeniach: dywersyfikacji form finansowania działalności kulturalnej, prawa i jakości współpracy w sektorze. Pogotowie kulturalne to odpowiedź na realne potrzeby wszystkich aktorów sektora kultury. Jego funkcje realizujemy poprzez dwa typy działań:

  • informacyjne i upowszechnianie wiedzy - informujemy o aktualnych źródłach finansowania projektów kulturalnych, stypendiach dla twórców, ciekawych konkursach i dokumentach prawnych oraz strategicznych.
  • konsultacyjne - konsultujemy projekty kulturalne na poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Proponujemy również konsultacje prawne i mediacje. Beneficjentami Pogotowia Kulturalnego są twórcy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie.

Obszar: wiedza

  • Upowszechnianie wiedzy z zakresu dobrych standardów prowadzenia i organizowania pracy sektora kultury oraz pozyskiwania funduszy poprzez przygotowanie i realizacje modułów warsztatowych, publikacji dedykowanych zróżnicowanemu gronu odbiorców. 
  • Dostarczanie wiedzy w ramach uczestnictwa w prelekcjach seminariach i panelach eksperckich, w tym wsparcie z zakresu budowy polityk kulturalnych. 

Obszar: sieci i współpraca

  • Regionalne Obserwatorium Kultury to sekretariat Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego.

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego to inicjatywa konsolidująca środowisko animatorów kultury w naszym regionie. Regionalne Obserwatorium Kultury troszczy się o dobry przepływ informacji i koordynację spotkań, proponuje wątki i zagadnienia warte podjęcia w ramach Forum. Spotkania odbywają się wedle aktywności i zapotrzebowania członków grupy inicjatywnej. Nasze priorytety to wymiana dobrych praktyk, integracja środowiska i edukacja. Jako sieć regionalna funkcjonujemy w strukturze ogólnopolskiej sieci Animatorów Kultury: Forum Kraków.

  • Partnerstwa to istotna wartość projektów realizowanych przez Regionalne Obserwatorium Kultury.
0
Facebook