Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego

Projekt jest dwuletnim przedsięwzięciem o charakterze badawczym, dokumentacyjnym oraz popularyzatorsko – wydawniczym skupionym wokół terenu Zagłębia Dąbrowskiego (pogranicze małopolsko-śląskie). Planowane działania (m.in. badania kwestionariuszowe i dokumentacyjne) odbędą się w tych samych miejscowościach w jakich były prowadzone kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu. Dzięki temu możliwe będzie nałożenie kalki na efekty badań zastanych w archiwach, ukazując tym samym zakres zmian jaki dokonał się w ostatnim czasie w zakresie praktykowania działań kulturowych.

szczegóły

"Ogólnopolska diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury"

 Projekt ma na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjmuje za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Projekt jest inicjatywą dwuletnią, realizowaną w latach 2014 oraz 2015. Dofinansowaną przez MKiDN.

szczegóły

Etnograficzny projekt badawczy „Tropem Kolberga…”

„Tropem Kolberga…” etnograficzny projekt badawczy realizowany na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, którego celem jest zanotowanie, udokumentowanie i utrwalenie istniejących do chwili obecnej elementów architektury tradycyjnej (murowanej i drewnianej) obecnej na badanym obszarze oraz udokumentowanie i utrwalenie istniejących do chwili obecnej elementów tradycyjnej obrzędowości dorocznej i rodzinnej z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Realizacja projektu przewidziana jest na cały rok 2014. Projekt dofinansowany przez MKiDN.

szczegóły

Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy

Regionalny Wirtualny Album Obrzędowy to projekt, który realizowany był przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach w latach 2007 oraz 2008 przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem działania była audiowizualna dokumentacja obrzędów z wybranych miejscowości z terenu województwa śląskiego. Efektem projektów są filmy wideo z komentarzem etnologa, które mogą służyć jako dobry materiał wzbogacający edukację regionalną. Filmy dostępne są online. Linki do nich znajdują się wewnątrz artykułu.

szczegóły

"Atom Kultury"

Badanie pracowników domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego

Cel projektu badawczego to zdiagnozowanie stanu domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego w następujących przestrzeniach: zarządzanie, finansowanie, partycypacja wewnętrzna i zewnętrzna w programowaniu działalności i ustalenie związków zachodzących pomiędzy tymi przestrzeniami.

szczegóły

"Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze"

Projekt zrealizowany przy współpracy z pracownikami naukowymi Zakładu Edukacji Kulturalnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea.


szczegóły

"Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim"

Celem projektu realizowanego była eksploracja przestrzeni koegzystencji twórców indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w kontekście dystrybucji środków publicznych, w tym usług dla sektora kultury i kreatywnego. 

szczegóły

0
Facebook